వాస్తు కర్తరీలు  

(Search results - 1)
  • <p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸುಖಿ ಮನೆಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಕಿರಣಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಸಂಜೆಯ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲ.</p>

    AstrologyMay 4, 2021, 9:58 AM IST

    వాస్తు కర్తరిలు వచ్చేసాయ్ ఈ పనులు చేయరాదు

    కర్తరీలో చేయకూడని పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. కర్తరిలో గృహ సంబంధమయిన పనులు చేయవద్దు అన్నారు. పూర్వపు రోజులలో వేసవిలో గృహ సంబంధమయిన పనులు తప్పించి మరొక పని వుండేడి కాదు.