మానవ సేవ  

(Search results - 1)
  • <p>lord vishun</p>

    Spiritual13, Jun 2020, 10:52 AM

    మానవ సేవయే మాధవుని సేవ

    ఉన్నన్ని నాల్లైన మానవత్వంలో దైవాత్వాన్ని ఇముడ్చుకుని సాటి వ్యక్తులకు వారి కష్ట సుఖాలలో భారోసానిద్దాం, బాసటగా నిలుద్దాం, చేతనైన సహాయం చేద్దాం.