ఆ నరేంద్రుడు ఇప్పుడు ఈ నరేంద్రుడు  

(Search results - 1)
  • modi vivekananda

    OPINION24, Sep 2019, 11:16 AM IST

    అప్పుడు ఆ నరేంద్రుడు ఇప్పుడు ఈ నరేంద్రుడు.

    కాషాయ రంగు వేషధారణలో ఒక యువకుడు సభలో కూర్చొని ఉన్నాడు. ఇతనిని మాట్లాడడానికి ఆహ్వానించినప్పుడు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కూడా. పక్కవారితో ముచ్చట్లలో మునిగి కబుర్లు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు.