కుక్క అమ్మా అని అరవడం చూశారా ? (వీడియో)

puppy caught up in accident cries amma  amama
Highlights

కుక్క అమ్మా అని అరవడం చూశారా ? (వీడియో)

బెంగళూరులో ఒక కుక్క పిల్ల   ప్రమాదంలో చిక్కుకుంది. బాధ తో అరుస్తూ ఉంది. అయితే  భౌ భౌ అనాల్సిన కుక్క పిల్ల  ఇ అమ్మ అమ్మ అని అరవడం మొదలుపెట్టింది.  ఇదొక వింతే కదా.  ఈ వింతను చూచేందుకు   అక్కడ ప్రజలు పరుగులు తీస్తున్నారు.

 

loader