ఆస్ట్రేలియా సముద్రంలో తెప్పమీద ఆడుతున్న వ్యక్తి కి ఒక డాల్ఫిన్ ఇలా షాక్ ఇచ్చింది (వీడియో)

A stand up paddle boarder has had a surprise encounter with a dolphin in Western Australia.
Highlights

ఆస్ట్రేలియా సముద్రంలో తెప్పమీద ఆడుతున్న వ్యక్తి కి ఒక  డాల్ఫిన్ ఇలా షాక్ ఇచ్చింది  (వీడియో)

ఆస్ట్రేలియా సముద్రంలో తెప్పమీద ఆడుతున్న వ్యక్తి కి ఒక  డాల్ఫిన్ ఇలా షాక్ ఇచ్చింది  (వీడియో)

 

TODAY'S POLL

బిత్తిరి సత్తి శ్రీ ముఖిపై అతిగా కామెంట్ చేశాడా?

loader