ఆస్ట్రేలియా సముద్రంలో తెప్పమీద ఆడుతున్న వ్యక్తి కి ఒక డాల్ఫిన్ ఇలా షాక్ ఇచ్చింది (వీడియో)

A stand up paddle boarder has had a surprise encounter with a dolphin in Western Australia.
Highlights

ఆస్ట్రేలియా సముద్రంలో తెప్పమీద ఆడుతున్న వ్యక్తి కి ఒక  డాల్ఫిన్ ఇలా షాక్ ఇచ్చింది  (వీడియో)

ఆస్ట్రేలియా సముద్రంలో తెప్పమీద ఆడుతున్న వ్యక్తి కి ఒక  డాల్ఫిన్ ఇలా షాక్ ఇచ్చింది  (వీడియో)

 

loader