నా దుఖం, నిశ్శబ్ద సంగీతం 
నా ఉనికి, పేరు లేని అణువు
నా దుఃఖానికి మాటలొస్తే 
నా పేరేమిటో నేనెక్కడివాణ్ణో 
నాకు తెలిసేది


నా ఉనికి ఆనవాళ్ళు నాకు తెలిస్తే 
ఈ లోకపు రహస్యం నాకు తెలిసేది
నేనా రహస్యాన్ని గనుక తెలుసుకోగలిగితే
నా మౌనానికి ఓ ఉచ్ఛారణ లభించేది 
నేనీ విశ్వానికి యజమానిని అయ్యేవాణ్ని
నాకీ రెండు లోకాల సంపదా లబించేది 

 - తెలుగు అనువాదం: వారాల ఆనంద్