ఎంతో వాగుతుంది. 
వినిపించదు. 
ఆకాశంలో అలలు. 
చల్లటి పదాలు. 
తడిచి విరిగే కల. 
కలలోనే నవ్వగలదు. 
చావు. 
ఏ తలుపో తెరిచింది. 
తెలుసుకుంది. 
తలుాపాలి బతికే వుంటే. 
బతికితే, మరో క్షణం, మరో మాట. 
మరో నిశ్శబ్దం పేరుకుపోయి. 
కదలని గది. 
కనిపించే రంగురంగుల నీడలు. 
గోడలలోని గోడలిని తాకలేనివి.  
చనిపోయే కన్నీరు ఆ రాయిలోనే. 
నీరు ఉంటుందా రాయిలో.
ఉండకపోతే, రాయి. 
అహో ఓహో అనే అనాలుకతో.