మా ప్రాంగణం 
ఎంతో పెద్దగా మరెంతో విశాలంగా వుండేది 
అప్పుడు నేను నా ఆటలన్నీ అందులోనే ఆడేవాణ్ణి
ఆ ప్రాంగణానికి ఎదురుగా 
నా కంటే ఎంతో ఎత్తుగా 
ఓ చేట్టుండేది
నేను పెద్దవాడినయ్యాక 
ఎప్పటికయినా 
ఆ చెట్టు చివరి అంచును తాకుతానని 
నాకెంతో నమ్మకం వుండేది
ఏళ్ళు గడిచాక 
ఇంటికి తిరిగొచ్చి చూస్తే 
మా ప్రాంగణం ఎంతో చిన్నగా అనిపించింది
కాని 
ప్రాంగణం ఎదురుగా వున్న చెట్టు మాత్రం 
అప్పటికంటే మరెంతో పెరిగి పెద్దదయింది

 - ఉర్దూ మూలం : జావేద్ అఖ్తర్ 
తెలుగు అనువాదం: వారాల ఆనంద్