నేను రోజంతా గాయి గాయిగా తిరిగాను 
ఎలాంటి ప్రమాదమూ సంభవించ లేదు
అనేకమంది మనుషుల్ని కలిసాను 
ఎక్కడా అవమానం ఎదురుకాలేదు
నేను రోజంతా సత్యమే మాట్లాడాను 
ఎవరూ తప్పుగా స్వీకరించలేదు
నేనివాళ అందరినీ విశ్వసించాను 
ఎక్కడా మోసగింప బడలేదు
అద్భుతమయిన విషయమేమిటంటే
నేను ఇంటికి చేరుకోగానే 
తిరిగొచ్చింది ఇంకెవరో కాదు 
నేనే అని కనుగొన్నాను .

హిందీ మూలం: కున్వర్ నారాయణ్ 


ఇంగ్లిష్: అపూర్వ నారాయణ్ 
తెలుగు: వారాల ఆనంద్