నువ్వు ఎవరయినా 
నిన్ను చేరేందుకు 
అంధకారంలో నేను చేసే ప్రయత్నమే 
ఈ కవితలు
ప్రవహించే నీటిలో 
గులక రాళ్ళు 
ఈ పదాలు
నా ప్రేమకూ వాంఛకూ
నిరాశాపూరిత హస్తాలు 
అస్తిపంజరం లాంటి ఈ పంక్తులు
నా చుట్టూ వున్న అపరిచితుల్ని 
ఆరాధించడం నేర్చుకుంటున్నాను 
నేనో అపరిచితుణ్ణి
నువ్వెవరయినా కావచ్చు 
నేనెవరినయినా అవొచ్చు .

మూలం: జూన్ జోర్డన్ 
అనువాదం: వారాల ఆనంద్