మేము శరీరాన్ని 
తగులపెట్టినప్పుడు 
నీ ఎముకలు 
కాలి బూడిద కావడానికి అంగీకరించలేదు
ఎవరూహించారు 
మరణం లోనూ 
నువ్వు 
మొండి పట్టుదల గలవాడివని.

ఆంగ్లమూలం: ఆఘా షహీద్ అలీ 
(ప్రసిద్ద కాశ్మీరీ-అమెరికన్ కవి)
తెలుగు: వారాల ఆనంద్