నువ్వు అచ్చం మీ అమ్మలాగే వున్నావు 
బహుశా నేను ఆమె సున్నితత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నానేమో
మీ ఇద్దరి కళ్ళూ ఒకేలా వుంటాయి 
మేమిద్దరమూ అలసిపోయి వున్నామేమో
ఇంకా మీ చేతులు . . . 
మేమిద్దరమూ వాడిపోయిన చేతి వేళ్ళను పంచుకుంటాం
కానీ నీ కోపంలోని ఉధృతి మీ అమ్మలో కనిపించదు 
అవును నువ్వన్నది నిజమే 
అదొక్కటి మా నాన్న నుంచి వచ్చింది.

- అనువాదం : వారాల ఆనంద్