కురిసిన చినుకులన్నీ
భూమిని ప్రేమించవు
లోనికి ఇంకినవే గదా

ప్రవహించి విధ్వంసం
సృష్టించిన వన్నీ
సముద్రాన్ని ప్రేమిస్తాయి !

వ్రణంలా అంటిపెట్టుకొని
సెల పెడుతూ వుంటుంది
తల బాదుకొని, బాదుకొని
భూమిని కరిగించేయాలని చూస్తుంది

ఇలకి మొలకెత్తినవే గదా 
ప్రేమ చిహ్న ప్రతీకలు.