"నేను ప్రేమించాను "
నేను అమితంగా ప్రేమించిన చోటికి 
స్వల్పకాలమయినా తిరిగి వెళ్ళాలి
నేను ప్రేమించిన 
ఎంతమందిని 
నువ్వు తుడిచిపెట్టేశావో 
నీకు చెప్పడానికి 


===================
"ఉనికి"
నువ్వు వెళ్లిపోతే 
నా దుఃఖపు ఉనికిని 
ఎవరు నిరూపిస్తారు
ఉనికిలోకి రాకముందు 
నేనెవర్నో చెప్పవూ. . . . 

తెలుగు అనువాదం: వారాల ఆనంద్