సంసారంలో సీక్రెట్స్.. పార్ట్ నర్ ఇలానే ఉండాలని కోరిక..!

First Published Apr 22, 2021, 10:28 AM IST

తమ జీవితంలోకి ఇలాంటి వ్యక్తి రావాలని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటారు. అయితే.. ఆ విషయాన్ని తమ మనసులోనే దాచుకుంటారు.