మీ భర్త మీ నుంచి ఏం వినాలనుకుంటున్నాడో తెలుసా?

First Published May 4, 2021, 12:24 PM IST

ఇద్దరిమధ్య అనుబంధానికి శృంగారం ఒక్కటే కొలమానం కాదు. ప్రేమ ఒక్కటే సరిపోదు. నా భార్యే కదా, నా భర్తే కదా ఎక్కడికి వెడతారులే అనుకోవడం సరికాదు.  ఎప్పటికప్పుడూ ఒకరిగురించి ఒకరు ఆలోచించాలి. వారి గురించి మీరెంతగా ఇష్టపడుతున్నారో చెబుతుండాలి. ముఖ్యంగా పురుషులు... తమ భార్యల నుంచి కొన్ని వినాలనుకుంటారు...