కోరికను తెలపాలంటే.. ఇవి తెలుసుకోవాల్సిందే..

First Published Feb 9, 2021, 11:18 AM IST

ఒకరిని చూడగానే ‘తను నా కోసమే పుట్టిందనిపించాలి.. జీవితాంతం తనతో కలిసి ఉండాలనే భావన రావాలి.. అనునిత్యం తన సాంగత్యం కోసం పరితపించేలా చేయాలి’ అదే ప్రేమ. అలాంటి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి మీకు తారసపడినప్పుడు.. తనను మీ జీవితంలోకి ఆహ్వానించబోతున్నప్పుడు ఆ సందర్భం ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉండాలి.