రతిక్రీడలో పంటిగాట్లు... ప్రేమకు గుర్తులే... కానీ..

First Published Apr 20, 2021, 4:09 PM IST

రతిక్రీడలో నఖక్షతాలు, దంతక్షతాలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. శృంగారంలో ఇదొక ఆట. ప్రేమ ఉప్పొంగినప్పుడు భాగస్వామి ఒంటిమీద పంటిగాట్లు, గోరుగాట్లు పడడం సర్వసాధారణమే.