ఇష్టమైన వ్యక్తితో అలా మొదటిసారా?... అయితే ఇవీ అవసరమే...

First Published Apr 26, 2021, 2:38 PM IST

ఎన్నో మధురోహలు.. మరెన్నో తీయని కలలు.. భవిష్యత్తు మీద.. గడపబోయే జీవితం మీద.. అందుకోబోయే స్వర్గసుఖాల మీద ఎన్నో అంచనాలు.. ఎంతగానో ఇష్టపడ్డ వ్యక్తి, ప్రేమించిన వ్యక్తి మీ భాగస్వామితో మీలో కలిసి ఉండబోయే క్షణాలు మీ జీవితంలో అత్యుత్తమమైనవి. అతి ముఖ్యమైనవి.