ఆ సమయంలో శృంగారంలో పాల్గొంటే...

First Published Mar 13, 2021, 3:07 PM IST

స్త్రీలు మాత్రం కలయిక తర్వాత తమను ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకొని మాట్లాడితే బాగుండని కోరుకుంటారట. అయితే... పురుషులు మాత్రం అప్పటి వరకు ప్రతాపం చూపించి తర్వాత ఏమీ ఎరగనట్టు నిద్రపోతున్నారట