పడకగదిలో రేసుగుర్రంలా రెచ్చిపోవాలా? ఈ ఫుడ్స్ తినండి...

First Published May 10, 2021, 12:17 PM IST

పడకగదిలో రేసుగుర్రంలా రెచ్చిపోవాలని అందరూ అనుకుంటారు. కొంతమంది రెట్టించిన ఉత్సాహంతో శృంగారాన్ని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే మరికొందరిలో మనసులో ఉత్సాహం ఉన్న పడకగదిలో తొందరగా నీరసపడిపోతుంటారు.