శృంగారానుభవం మొదటిసారా? అయితే ఈ తప్పులు చేయకండి...

First Published May 21, 2021, 4:42 PM IST

మనసు చేసే అల్లరికి.. శరీరం చేసే బుజ్జగింపే శృంగారం. కోరికల తూనీగల్ని ఒక్కసారిగా ఎగిరేలా చేసే ఓ క్రీడ రతిక్రీడ. ఇది మొదటిసారి అయితే ఎన్నో రకాల ఆందోళనలు ముప్పిరిగొంటాయి.