ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

First Published 22, Mar 2019, 3:04 PM

తాడేపల్లి మండల పరిషత్ ఎలిమెంటరీ పాఠశాలలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక కు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: తాడేపల్లి స్కూల్లో ఓటు వేసిన చంద్రబాబు (ఫోటోలు)