ప్రసాదంగా రవ్వ కేసరి... నిమిషాల్లో తయారీ..!

First Published Feb 16, 2021, 2:03 PM IST

నేడు వసంత పంచమి. ఈ సందర్భంగా.. సరస్వతీ దేవి అమ్మవారికి ఈ స్వీట్ ని ప్రసాదంగా పెట్టుకోవచ్చు.