గోమూత్రం తాగుతుందట..అందుకే కోవిడ్ రాలేదట..!!

First Published May 18, 2021, 7:07 PM IST

గోమూత్రం తాగుతుందట..అందుకే కోవిడ్ రాలేదట..!!