పోలీసు బాధితుల వద్ద పవన్ కల్యాణ్ వేదన (ఫొటోలు)

First Published 21, Jan 2020, 7:39 PM

జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ అమరావతి కోసం ఉద్యమిస్తూ పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ మహిళలు, రైతులను పరామర్శించారు. 

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ రైతును పరామర్శిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ రైతును పరామర్శిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

పవన్ కల్యాణ్ కు బాధలు చెప్పి రోదిస్తున్న రాజధాని మహిళ

పవన్ కల్యాణ్ కు బాధలు చెప్పి రోదిస్తున్న రాజధాని మహిళ

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో తగిలిన గాయాలను పవన్ కు చూపిస్తున్న రాజధాని రైతు

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో తగిలిన గాయాలను పవన్ కు చూపిస్తున్న రాజధాని రైతు

పవన్ కల్యాణ్ వద్ద ఆవేదనను వెల్లగక్కుతున్న  రైతు

పవన్ కల్యాణ్ వద్ద ఆవేదనను వెల్లగక్కుతున్న రైతు

లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ మహిళలను పరామర్శిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ మహిళలను పరామర్శిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

అమరావతి బాధితులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

అమరావతి బాధితులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

అమరావతి బాధితులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

అమరావతి బాధితులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

పోలీసులు చేసిన గాయాలను పవన్ కల్యాణ్ కు చూపిస్తున్న రైతు

పోలీసులు చేసిన గాయాలను పవన్ కల్యాణ్ కు చూపిస్తున్న రైతు

అమరాావతి రైతుల బాధల గురించి పవన్ కల్యాణ్ ప్రసంగం

అమరాావతి రైతుల బాధల గురించి పవన్ కల్యాణ్ ప్రసంగం

అమరావతి బాధితులను వేదికపై కూర్చోబెట్టిన  పవన్

అమరావతి బాధితులను వేదికపై కూర్చోబెట్టిన పవన్

పవన్ కల్యాణ్ ను కలవడానికి వచ్చిన రాజధాని మహిళలు

పవన్ కల్యాణ్ ను కలవడానికి వచ్చిన రాజధాని మహిళలు

పవన్ కల్యాణ్ కు బాధలు చెబుతున్న రాజధాని మహిళలు

పవన్ కల్యాణ్ కు బాధలు చెబుతున్న రాజధాని మహిళలు

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ రాజధాని ప్రాంత బాధితులు

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ రాజధాని ప్రాంత బాధితులు

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ మహిళలు చెబుతున్న విషయాలు శ్రద్దగా వింటున్న పవన్ కల్యాణ్

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ మహిళలు చెబుతున్న విషయాలు శ్రద్దగా వింటున్న పవన్ కల్యాణ్

అమరావతి రైతులు, మహిళలకు దండం పెడుతున్న పవన్ కల్యాణ్

అమరావతి రైతులు, మహిళలకు దండం పెడుతున్న పవన్ కల్యాణ్

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ రైతును పరామర్శించిన అనంతరం మాట్లాడుతున్న పవన్

పోలీసుల లాఠీ చార్జీలో గాయపడ్డ రైతును పరామర్శించిన అనంతరం మాట్లాడుతున్న పవన్