కెన్యాలో ఓ టాంజానియా పాస్టర్ సెక్స్ చర్చి ప్రారంభించాడు. ఈ చర్చిలో తాగినోడికి తాగినంత.. ఇందులో వింతేముంది.. అవును కదా.. ఆగండాగండి.. అసలు సంగతేంటంటే.. ఈ చర్చిలో ఎక్స్ చేంజ్ ఆఫర్ పెట్టేశారట. మామూలు ఎక్స్ చేంజ్ కాదు. తాగేందుకు వచ్చినోళ్లలో పక్కన ఎవరొచ్చు కూర్చుంటే.. వాళ్లతో గంట సేపు సెక్స్ చేసే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నారట. అంటే.. ఇక్కడికి వచ్చిన భర్తలు, భార్యలు  కూడా వాళ్ల సెక్స్ కోరికలను వేరే వాళ్లతో తీర్చుకోవటమే కాక.. ఇతర స్త్రీలను కోరుకునే భర్తను చూసి భార్య జెలసీ ఫీల్ కాకుండా వుండాలని తెలిసేలా ఈ చర్చి ఏర్పాటు చేశారట. ఈ విడ్డూరం పాడుగానూ..