మహిళ గొంతులో కత్తితో పొడిచిన వ్యక్తి.. ధారలై పారిన రక్తం (వీడియో)

21, May 2018, 3:56 PM IST

మహిళ గొంతులో కత్తితో పొడిచిన వ్యక్తి.. ధారలై పారిన రక్తం (వీడియో)