పార్లమెంట్ ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసిన ప్రధాని (వీడియో)

6, Jun 2018, 1:41 PM IST